Bibliography

Regerings-elite se persepsies oor die rol van belangegroepe in openbare beleidsformulering in Suid-Afrika

Hierdie studie, wat deel vorm van ‘n groter navorsingsprojek oor spesifiek die rol van die sakesektor in Suid-Afrika in openbare beleidsformulering, poog om vas te stel wat die houdings van die regerings-elite onder die P.W. Botha-bewind (1978-1988) teenoor die bestaan en rol van belangegroepe is. In die tweede plek is nagegaan hoe besluitnemers die invloed, indien enige, van belangegroepe op die formulering van verskillende terreine van openbare beleid persepteer. Die bespreking word voorafgegaan deur ‘n beskrywing van die mate van toegang wat belangegroepe tot besluitnemers het. Vir die doel van hierdie studie is data ingewin deur postvraelyste wat aan 175 politici, presidentsraadslede en burokrate gestuur is. Uit die data blyk dit duidelik dat di groepe wie se belange ooreenstemmend met die van die regering is, ‘n groter potensiaal tot die uitoefening van positiewe invloed het. Radikale groeperings wou oor die algemeen nie toetree tot gesprekvoering met die besluitnemers nie. Onder F.W. De Klerk as Staatspresident bestaan daar ‘n bereidwilligheid by swart radikale organisasies om met besluitnemers te onderhandel oor kernvraagstukke. Die belangrikste belangegroepe is: Afrikaner Broederbond, Nederduitse Gereformeerde (NG) Kerk, Afrikaanse Handelsinstituut (AHI), Afrikaanssprekende akademici, Inkatha, UDF, Rapportryers en Engelssprekende akademici, Azanian People’s Organization (AZAPO), en Suid-Afrikaanse Raad van Kerke. Bronnelys, noot, samenvatting in Engels.

Title: Regerings-elite se persepsies oor die rol van belangegroepe in openbare beleidsformulering in Suid-Afrika
Author: Sadie, Y.
Year: 1990
Periodical: Politikon: South African Journal of Political Studies
Volume: 17
Issue: 2
Pages: 82-98
Language: Afrikaans
Geographic term: South Africa
External link: https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/02589349008704933
Abstract: Hierdie studie, wat deel vorm van ‘n groter navorsingsprojek oor spesifiek die rol van die sakesektor in Suid-Afrika in openbare beleidsformulering, poog om vas te stel wat die houdings van die regerings-elite onder die P.W. Botha-bewind (1978-1988) teenoor die bestaan en rol van belangegroepe is. In die tweede plek is nagegaan hoe besluitnemers die invloed, indien enige, van belangegroepe op die formulering van verskillende terreine van openbare beleid persepteer. Die bespreking word voorafgegaan deur ‘n beskrywing van die mate van toegang wat belangegroepe tot besluitnemers het. Vir die doel van hierdie studie is data ingewin deur postvraelyste wat aan 175 politici, presidentsraadslede en burokrate gestuur is. Uit die data blyk dit duidelik dat di groepe wie se belange ooreenstemmend met die van die regering is, ‘n groter potensiaal tot die uitoefening van positiewe invloed het. Radikale groeperings wou oor die algemeen nie toetree tot gesprekvoering met die besluitnemers nie. Onder F.W. De Klerk as Staatspresident bestaan daar ‘n bereidwilligheid by swart radikale organisasies om met besluitnemers te onderhandel oor kernvraagstukke. Die belangrikste belangegroepe is: Afrikaner Broederbond, Nederduitse Gereformeerde (NG) Kerk, Afrikaanse Handelsinstituut (AHI), Afrikaanssprekende akademici, Inkatha, UDF, Rapportryers en Engelssprekende akademici, Azanian People’s Organization (AZAPO), en Suid-Afrikaanse Raad van Kerke. Bronnelys, noot, samenvatting in Engels.