Home » In the figure, PS = SR and Rx is a tangent to the circle at…

In the figure, PS = SR and Rx is a tangent to the circle at…

In the figure, PS = SR and Rx is a tangent to the circle at R, o. Find

 • A.
  20o
 • B.
  36o
 • C.
  72o
 • D.
  30o
 • E.
  15o
Correct Answer: Option B
Explanation

XRQ = RSQ (Alternate segment)
s = 72o
(80o – 72o = 180o)
a + b + c = 190o = 2b + c = 180o
2b + 108 = 180o
2b = 72o
b = 36o