Home » Simplify 2log (frac{2}{5}) – log(frac{72}{125}) + log 9

Simplify 2log (frac{2}{5}) – log(frac{72}{125}) + log 9

Simplify 2log (frac{2}{5}) – log(frac{72}{125}) + log 9
 • A.
  1 – 4 log3
 • B.
  -1 + 2 log 3
 • C.
  -1 + 5 log2
 • D.
  1 – 2log 2
Correct Answer: Option D
Explanation

2log (frac{2}{5}) – log(frac{72}{125}) + log 9
[(frac{2}{5}))2 x 9] = log (frac{4}{25}) x (frac{9}{1}) x (frac{125}{72})
= log (frac{72}{125})
= log (frac{5}{2})
= log (frac{10}{4})
= log 10 – log 4
= log10 10 – log10 22
= 1 – 2 log2